Akıllı Gündem

Zorlu Holding 2022 için sürdürülebilirlik hedeflerini belirledi

Sürdürülebilirlik faaliyetlerinin verimliliklerini artırdığını söyleyen Zorlu Holding CFO’su ve Sürdürülebilirlik Komitesi Başkam Cem Koksal, “Artık sürdürülebilirlik bizim için en önemli gündem maddesi” diyor. Koksal, bu kapsamdaki çalışmalarının riskleri fırsata dönüştürme konusunda da katkı yaptığını belirtiyor.

Zorlu Holding 2022 için sürdürülebilirlik hedeflerini belirledi

Zorlu Holding sürdürülebilirlik çalışmalarını daha etkin yönetmek için 2016’da organizasyonunu yeniden yapılandırdı. Sürdürülebilirlik stratejisini hazırlamak ve bu konuda daha aktif çalışmalar yapmak için holding içinde “sürdürülebilirlik ko­mitesi” kuruldu.

Zorlu Holding Mali İşler Grubu Başkanı ve Sürdürülebilirlik Komitesi Başkam Cem Koksal, yeni oluşumun holding şirketleri arasındaki iletişimi kuvvetlendirdiğini belirtiyor.

“Sürdürülebilirlik bizim için en önemli gündem maddesi oldu” diyen Koksal, artık sürdürülebilirliğin yap­tıkları tüm işlerin merkezinde yer al­dığını belirtiyor. Koksal, “Yaptığımız her işte, hayata geçirdiğimiz her pro­jede sürdürülebilirlik vizyonumuz doğrultusunda hareket ediyoruz” diyor. Koksal, şöyle konuşuyor: “Inovasyon yaparken, çalışma ortamını geliştirirken, toplumsal sorumluluk programları tasarlarken kendimize sorduğumuz ilk sorulardan biri yaptı­ğımız işi nasıl sürdürülebilir hale getireceğimiz oluyor.”

Zorlu Holding Mali İşler Grubu Başkanı ve Sürdürülebilirlik Komitesi Başkanı Cem Koksal ile sürdürülebi­lirlik faaliyetlerini ve 2016’da bu alanda yaptıkları yeniden yapılan­mayı konuştuk:

Neden sürdürülebilirlik sizin için önemli ?

Zorlu Holding olarak küresel öl­çekte rekabet edilebilmek adına uzun dönemli ve kârlı bir büyüme sağlamak hedefindeyiz. Bunun da ancak yaptığımız tüm işlerde toplum için ortak bir değer yaratarak sağla­nabileceğine inanıyoruz. Bu anlayışı ise ancak tüm paydaşlarımızla şeffaf iletişim kurarak, nitelikli insan kayna­ğımız sayesinde yenilikçi teknolojiler geliştirerek inovatif ürün ve hizmet­ler sunan bir şirket olarak sağlayabi­leceğimizin bilincindeyiz. Diğer bir deyişle sürdürülebilir bir iş modeli geliştirerek hem kendi finansal per­formansımızı yükseltmek hem de yaptığımız tüm işlerde toplum için ortak bir değer yaratarak grubumuzu geleceğe taşıyacağımıza inanıyoruz. Kısacası vizyonumuz sürdürülebilir, artan ve paylaşılan değer yaratmak.

Sürdürülebilirlik konusunda kaç yıl sonrası için planlarınız hazır ?

Sürdürülebilirlik stratejimiz kârlı büyüme için var olan değerlerimizi korumak, değişen ihtiyaçları ve talep­leri anlayarak yeni fırsatlar geliştir­mek ve toplumun hayallerine kulak vermek gibi uzun vadeli hedefler üzerine kurulu. Bu doğrultuda somut adımlar atmak adına 2022 için Zorlu Holding sürdürülebilirlik he­deflerini belirledik.

Bu hedefler içinde hangi konular bulunuyor?

Bu hedefler çevre, Ar-Ge ve inovasyon, toplumla ilişkiler, çalışanları­mız ve kurumsal yönetim alanlarını kapsıyor. Bir başlangıç sayılabilecek bu hedefleri içeren sürdürülebilirlik adımlarını holding ve grup şirketle­rimiz için hazırladığımız 5 ve 10 yıllık stratejik hedeflerimize de entegre et­meye başladık. Böylece uzun dö­nemde Zorlu Holding’in stratejik hedefleri ile sürdürülebilirlik hedef­leri uyumlu bir şekilde hayata geçiril­miş, birbirinden ayrılmaz bir bütün haline gelmiş olacak.

Holdingde sürdürülebilirlik stratejisi ne zaman başlatıldı ? Neden gerek görüldü?

Sürdürülebilirlik çalışmaları grup şirketlerinde her zaman yürütülü­yordu. Şirketlerimiz Türkiye’yi küresel piyasalarda temsil eden şirketler olarak bunu yapmayı bir ödev olarak görerek, bir takım standartları erken­den benimsedi.

Neden sürdürülebilirlikle ilgili yeni­den yapılanmaya gerek görüldü?

Gerek tekstil grubumuz gerek ise Vestel dünya standartlarında üretim yapıyor ve topluma değer katacak projeler gerçekleştiriyor. Enerji gru­bumuz ise sürdürülebilir bir dünya için vazgeçilmez olan yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı yatırımlar yapmaya devam ediyor. Bugün itiba­riyle portföyümüzün yüzde 67’sini yerli ve yenilenebilir enerji kaynak­ları oluşturuyor. Bu yıl başlattığımız çalışmalarla grup şirketlerimizde biraz birbirinden bağımsız olarak yü­rütülen bu çalışmaları ortak bir çatı vizyon ve strateji etrafında konumlandırmayı istedik. Bu sayede şirket­lerimizin geliştirdiği iyi uygulamaları çoğaltmayı ve yarattığımız etkiyi kat­layarak artırmayı amaçlıyoruz. Farklı yetkinliklerimizi tek bir amaç uğ­runda seferber ederek yaratacağımız etkiyi de katlandırmayı umuyoruz.

[colored_box color=”eg. blue, green, grey, red, yellow”]

“Sürdürülebilirlik seferberliği başlattık ”

AJANDANIN İLK SIRASINDA Holding çapında çok büyük bir sürdürülebilirlik seferberliği başlatmış bulunuyoruz. Şu anda ajandamızdaki en öncelikli konulardan biri bu. Sürdürülebilirlik Komitesi ile AR-Ge’den çevreye ve çalışanlarımıza kadar birçok başlık altında projelerimizi eşzamanlı olarak yürütmeye başladık.

GİRİŞİMCİLİK PROJESİ Girişimcilik grubumuzun çok önem verdiği bir konu. Girişimciliğin yeşermesine destek olmak, genç girişimcilerin fikirlerini hayat geçirmesine olanak tanımak gibi hedeflerimiz var.

SOSYAL GİRİŞİMCİLİK Zorlu Holding olarak iş ortaklarımızla sosyal girişimcilik ve inovasyon alanında uzun vadeli bir etki yaratmak adına sosyal meseleler özelinde dönüşüm yaratmak isteyen birey, kurum ve girişimcileri bir araya getirmek için bir platform geliştiriyoruz.

PLATFORM NASIL ÇALIŞACAK? Bu platform sosyal sorunlara çözüm üretebilmek için açık inovasyon kavramının öğrenilmesi, uygulanması ve yayılması için çalışmalar yürütecek. Bir diğer yandan ise Türkiye’de sosyal girişimcilik ve inovasyon konularında üretilen fikirlere sürdürülebilir bir iş modeli ve finansman sağlamak amacıyla eğitim, kaynak, iş geliştirme ve mentorluk konularında destek sağlayacak.

[/colored_box]

 

2016 ‘da sürdürülebilirlik kapsamında yaptığınız en önemli çalışma ne oldu?

2016 yılı içerisinde paydaşlarımı­zın da katkılarıyla faaliyet gösterdiği­miz sektörlere ait sürdürülebilirlik önceliklerini belirledik ve bu doğrul­tuda yöneticilerimizle gerçekleştirdi­ğimiz fikir alışverişleri sonucu Zorlu Holding’e özgü, bizim girişimci yüzü­müzü yansıtan bir sürdürülebilirlik stratejisi geliştirdik.

Sürdürülebilirlik konusunda şirketlerinizin önceliği nedir?

Sürdürülebilirlik hedeflerimize ulaşmak için yetenek yönetimini, tek­nolojiyi ve inovatif ürün ve hizmetler geliştirmeyi anahtar olarak görüyo­ruz. Değişen küresel koşullar ayak uy­durmak için yaptığımız yatırımlarda toplumun ihtiyaçlarını karşılayan ürünler üretmeye devam ediyoruz. Örneğin Türkiye’nin ilk akıllı tele­fonu Vestel Venüs’ü ürettik, dünya­nın ilk süper mikro polyester ipliğini geliştirdik. Giderek daha verimli, daha çevre dostu ürünler üretiyoruz. Vestel ürünlerinin 5 yıl öncesine göre ortalama yüzde 50 daha az enerji ve yüzde 25 daha az su tüket­mesini sağladık.

Başka neler yaptınız?

Çalışanlarımıza yaptığımız yatı­rımlar her geçen gün artıyor, geçtiği­miz yıl kadın çalışanlarımızın kariyerlerini desteklemek üzere bir taahhüt verdik ve BM Kadının Güç­lenmesi İlkelerinin imzacısı olduk. 2013’ten bu yana yönetim kademe­sindeki kadın çalışanlarımızın sayısı yüzde 50 arttı. Bunların yanında ya­rattığımız etkinin topluma geri dö­nüşünü sağlamak için sosyal sorumluluk projelerimiz devam edi­yor. Mehmet Zorlu Vakfı bugüne kadar 15 bin öğrenciye burs sağladı. Mehmet Zorlu Vakfı tarafından 13 yıldır her yıl düzenli olarak gerçek­leştirilen Zorlu Çocuk Tiyatrosu Tür­kiye’nin dört bir yanından binlerce Çocuğunun ücretsiz olarak tiyatroyla buluşmasını sağlıyor. Bugün ise şir­ketlerimizin yarattığı toplam etkiyi daha iyi anlayabileceğimiz ve bu sa­yede doğru yönetebileceğimiz bir sürdürülebilirlik anlayışını hayata ge­çirmek üzere harekete geçtik.

Bu konudaki en önemli değişim ne oldu?

Sürdürülebilirlik konularını daha etkin biçimde yönetmek için 2016’da Zorlu Holding bünyesinde organizas­yonumuzu yeniden yapılandırmaya başladık. Sürdürülebilirlik politika­sını, stratejisini hazırlamak, sürdürü­lebilirlik konusunda çalışmalar yapmak, hedef ve performans takibi yapmak amacıyla Zorlu Holding bün­yesinde farklı fonksiyonların temsil edildiği bir sürdürülebilirlik komitesi ve çalışma grupları kuruldu. Bu olu­şum Zorlu Holding Grup Şirketleri arasındaki iletişimi de kuvvetlendirdi.

Başka nasıl bir avantaj sağladı ?

Sürdürülebilirliğin artık bizim için en önemli gündem maddesi oldu­ğunu söyleyebiliriz. Çünkü artık sürdü­rülebilirlik yaptığımız tüm işlerin merkezinde yer alıyor. Yaptığımız her işte, hayata geçirdiğimiz her projede sürdürülebilirlik vizyonumuz ve bu ko­nuda ortaya koyduğumuz, strateji doğ­rultusunda hareket ediyoruz. Bir başka ifade ile sürdürülebilirlik ku­rumsal yapılanmamız içinde işimizin

bir parçası değil, işimizin en temel un­suru olarak yer alıyor. İnovasyon ya­parken, çalışma ortamını geliştirirken, toplumsal sorumluluk programlan ta­sarlarken kendimize sorduğumuz ilk sorulardan biri yaptığımız o işin nasıl sürdürülebilir hale getirileceği oluyor.

 

[colored_box color=”eg. blue, green, grey, red, yellow”]

“Bizi daha iyiye taşıyor”

BAŞARI ANAHTARI Zorlu Holding olarak sürdürülebilirlik faaliyetlerimiz, risklerimizi fırsata çevirerek değerlendirmenin bir anahtarı olarak görüyoruz. Bunun yolu da hazırlıklı olmak ve gelecekte karşımıza çıkması muhtemel konulara şimdiden yatırım yapmaktan geçiyor.

“DAHA İLERİ TAŞIYACAK” Sürdürülebilirlik hedeflerini gerçekleştirmemizin bizi her alanda daha ileriye taşıyacağı inancındayız. Kurumsal politika ve stratejilerimiz ise paydaşlarımızın artan talep ve beklentilerini karşılamamıza imkan sağlayacak.

[/colored_box]

Sürdürülebilirlik faaliyetleri iş so­nuçlarınıza nasıl katkı sağladı?

Zorlu Holding olarak Ar-Ge ve inovasyonıı sürdürülebilir büyümenin temel yapı taşı olarak değerlendiriyo­ruz. Ar-Ge alanında çalışmalarımızın odağında “değişen ihtiyaçları anlaya­rak yeni fırsatlar geliştirmek” var. Ör­neğin 2013’ten bu yana, enerji tüketimimizi yüzde 13 azalttık, yenile­nebilir enerji kurulu güç kapasite­sinde yüzde 11,3’lük bir artış sağladık, yerli ve yenilenebilir kaynakların top­lam kurulu güçteki payını ise yüzde 62’ye çıkarttık. Sürdürülebilirlikle il­gili yaptığımız çalışmalarımız verimli­liğimizi de arttırıyor.

Verimliliğiniz ne kadar arttı ?

Tüketicilerin daha verimli ve daha ekolojik ürünlere talebi artıyor, bu da bizim gelirlerimizi her geçen gün daha da artırıyor. Öte yandan, yetenek yönetimi ve yetkinliklerin ge­liştirilmesi bizim gibi yüzü teknolo­jiye dönük bir şirket için çok büyük önem taşıyor.

Çalışanlarımız mutluysa, bizimle beraber devam etmek istiyorsa bu hem en büyük motivasyon hem kârlı­lığımızın anahtarı.

Tedarikçilerinizi, iş ortaklarınızı sürdürülebilirlik konusunda eğitiyor musunuz?

Kendi yüksek standartlarımızı sağlamak için tedarikçilerimizden de aynı standartları beklememiz gerekiyor. Bu nedenle ilk aşamadan itiba­ren tedarikçilerimizin grubumuzun değerleri ile uyumlu faaliyet göster­melerini sağlamaya önem veriyoruz.

Ayçe Tarcan Aksakal / Sustainable Business

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ