Akıllı Gündem

Temettü verme potansiyeli en yüksek hisseler

Borsa İstanbul’da (BİST) temmettü dönemi yaklaşıyor. Şirketler artık bilançolarını açıklamaya başladı. Yatırımcıların şirketlerin karına ve temettü kararlarına odaklandı. Son beş yılda ve aracı kurumların temettü beklentisi yüksek, ‘al’önerisi verdiği hisseleri haberimizde sizler için değerlendirdik. İşte 2017’de temettü verme potansiyeli yüksek hisseler…

Temettü verme potansiyeli en yüksek hisseler

Geçen yıldan itibaren piyasaları tedir­gin eden belirsizliklerden dolayı Borsa İstanbul‘da (BIST) beklenen çıkış ha­reketi bir türlü görülemedi. Not indi­rimi beklentisi, FED kararlan. TCMB fil­iz karan, ABD’dc Başkan Donald Trumpın göreve gelmesi, jeopolitik riskler ve referandum gibi iç ve dış fak­törler, Borsa İstanbul’u aşağı çekiyor­du. Önceki hafta başlayan piyasalarda­ki yukarı yönlü trend ile birlikte ise şim­di endekste 90.000’e doğru çıkış hare­keti gözleniyor. Fitch ve S&P’den ge­len not indirimi sonrası piyasalarda ya­şanan bahar havasının ana nedeni, TL cinsi varlıklar üzerinde bir süredir baskı oluşturan belirsizliklerin kayda de­ğer bir biçimde azalması olarak açıkla­nıyor. Şu anda 16 Nisan da yapılması öngörülen referandum da önemli bir beklenti oluşturuyor. O döneme kadar olan sürede oynaklık yaşanabilir. Bu nedenle yatırım yaparken doğru hisse­leri seçmek önem kazanıyor.

YATIRIMDA TEMETTÜ ETKİSİ

Yıl sonu bilançoları da hisse seçi­minde önemli bir gösterge oluyor. 2016 yıl sonu bilançolarını şirketler açıklamaya başladılar. Yıl sonu bilan­ço dönemi, temettü (kâr payı) veren şirketlerin de potansiyelinin oluştu­ğu zaman. Yıl sonu bilançolarıyla birlikte şirketlerin genel kurulları yapılıyor ve temettü dağıtımı yapılıp yapılmayacağına karar veriliyor. Temettüler büyük ölçüde 31 Mayıs ta­rihi itibariyle dağıtılmış oluyor. Ancak bazı şirketler temettüleri taksitlendirerek de dağıtabiliyor. Bu nedenle genel kurullar mart ve nisan aylannda gerçek­leştirilse de temettü tarihleri hakkında kesin bir zaman sınırı mevcut değil.

Yatırımcının temettü­den faydalanması için hisse­yi temettü dağıtımından bir gün önce portföyüne katması ve temettü dağıtım gününde elinde bulundurması yeterli. Ancak bu tarz beklentilerin daha önceden satın alındığı, hu nedenle ya­tırımcıların şimdiden bu yöndeki ana­lizleri yapıp hisse alımı yapmaları, uz­manlarca tavsiye ediliyor.

Düzenli temettü veren şirketlerin hisseleri, yatırımcıların en çok takip ettikleri hisseler arasında yer alıyor. Ge­nelde belirli bir büyüklük ve pazar pa­yına ulaşmış, istisnai durumlar haricin­de düzenli olarak kar eden şirketler te­mettü ödemesi yapıyor.

Yüksek temettü verimine sahip bu­lunmanın veya istikrarlı temettü veri­yor olmanın yatırımcı tercihleri açısın­dan önemli bir kriter olduğu söylen­bilir. Ancak kâr eden bir şirket temet­tü verebileceğinden, bu durum şirket­lerin mali yapılarının da güvenilir oldu­ğu anlamına geliyor.

BU HİSSELER ÖNE ÇIKIYOR

Buradan yola çıkarak son beş şıllık dönemde en az dört defa temettü ödemesi yapmış olan ve temettü verimle­ri yüksek seyreden hisseleri listeledik. Bu şirketlerin önceki yıllarda temettü ödemesi yapmış olması 2016 kârların­dan hu yıl da aynı oranda temettü dağıtacakları an­lamına gelmiyor ama kârlannı yatırımcılanyla paylaşma kültürleri ol­duğunu gösteriyor.

Bu tabloda aynı za­manda şirketlerin 31 Aralık 2011 ka­panışından 31

Aralık 2016 kapanışına kadar geçen beş yıldaki getirilerine yer verdik. Bu şirketlerin ortalama getiri­leri bu dönemde yüzde 187 olurken, aynı dönemde BIST 100’ün getirisi ise yüzde 52 de kaldı.

Söz konusu 44 hissenin beş yıl­lık peıformanslanna [yakıldığında 7’sinin endeksin yüzde 52’lik getirisi­nin üzerinde bir getiri sağladığını da görüyoruz. Yani bu hisseler, hem temet­tü hem de hisse performansı açısından yatırımcının yüzünü güldürmeyi başar­mış durumda. Söz konusu hisseler ara­sında getiri açısından öne çıkanları ise Otokar, Bolu Çimento, Ege Endüstri, Tofaş, Doğuş Otomotiv. İndeks Bilgi­sayar ve Hektaş oluşturuyor.

Temettü performansı yüksek 44 hissenin ortalamadaki yüzde 187’lik getirisi, mevduat, altın, dolar gibi Türk ya­tırımcısının geleneksel yatırım araçla­rının da üzerinde performans sergile­yerek yatırımcısının yüzünü güldürmeyi başardı.

HANGİ ŞİRKETLER ÖNE ÇIKACAK?

Kapital FX Genel Mü­dürü Gökalp İçer, incele­me kapsamlarında bulu­nan BİST 30, 50 ve 100 şir­ketleri arasında son beş yılda is­tikrarlı olarak her yıl temettü vermiş olan şirketleri, Türk Traktör, Ford Otosan, Tofaş Otomobil, Tüpraş, Arçelik, Otokar, Aksa Aklilik, Eczacıbaşı İlaç, Ereğli Demir Çelik ve Emlak Konut GYO olarak sıralıyor. İçer, “Söz konu­su şirketlerin son beş yılda, yıl içerisin­deki performans ve hisse getirilerine baktığımızda, istisnai durumlar haricin­de endeksin iyi performans gösterdi­ği yıllarda kazandırdığı görülüyor. En­deksin gerilediği yıllarda da endeksten daha az gerilediler veya endeksten pozitif ayrıştılar” diyor.

Özellikle yılın ilk yansında nisan, mayıs ayları yaklaşırken nakit temettü dağıtan şirketlerin hisse performansla­rında seçici olarak olumlu bir seyir olu­yor. Fakat, Ata Yatırım Genel Miidür Yardımcısı Cemal Demirtaş, sadece te­mettü oranının değil aynı zamanda yıla ilişkin beklentilerin de piyasanın yö­nünü etkilediğini kaydedilir. Demirtaş, “Belli büyüklükteki şirketlere baktığımızda, bu yıl Tüpraş, Erdemir, Petkim, Aksa, Soda Sa­nayi, Türk Traktör, TAV, Ford Otosan, Tofaş ve Arçelik ile çimento şirketlerinin te­mettü verimleri yüksek olacaktır” diyor.

Gedik Yatırım Yatırım Danışmanı Ceren Bakçav da Akçansa, Bolu Çimento, Çimsa, Aksa, Petkim, Tüpraş, Ford Otosan ve TAV’ın bu yıl da yüksek temettü verimi ve fiyat performansıyla ön plana çıkabileceği yorumunu yapıyor.

YÜKSEK TEMETTÜ YÜKSEK GETİRİ Mİ?

Integral Yatırım Menkul Değerler Araştırma Direktörü Tuncay Turşucu, temettü oranı yüksek hisseler olarak Adana Çimento, Aygaz, Bolu Çimento, Tüpraş, Türk Traktör, Ünye Çimento, Çimsa, Mardin Çimento, Hektaş, Soda Sanayi hisselerini sıralıyor. Turşucu, “Bunlara ek olarak İndeks Bilgisayar ve Datagate şirketleri de son yıllarda yük­sek temettü verimiyle öne çıkan şirket­ler. Son bir yıl içerisinde bu şirketler büyük çoğunlukla yatınmçısına iyi ka­zançlar sağladı” diyor.

Destek Menkul Genel Müdürü Tuna Yılmaz, son beş yılda ortalama olarak yüksek temettü verimi oranıy­la dikkat çeken ilk 10 şirketin GSH Hol­ding, Lider Faktoring, İş Yatının. Park Elektrik. Turkcell, Halkbank, Alterna­tif YO, Yapı Kredi Yatırım Ortaklığı, Ayen Enerji, Creditwest Faktoring olduğunu söylüyor. Yılmaz, “Getiri anla­mında da baktığımızda son beş yıldan bu yana bu hisselerin önemli artışlar gençekleştinliğini söyleyebiliriz. Park Elektrik hissesi ise yük­sek miktardaki temettü oranı­na rağmen geti­ri anlamında beş yıldan bu yana ters bir gö­rüntü sergiledi. Yüksek temettü verimi yüksek getiri anlamını taşımayabiliyor” diyor.

ALB Forex Genel Müdürü Cihan Aluç, BİST Temettü ve BIST 100 en­deksi için son altı yıl incelendiğinde BİST Temettü Endeksinin BİST 100’e göre çoğunlukla iyi bir performans ser­gilediğini söylüyor. Aluç, “Ekonomik risklerin arttığı dönemlerde BIST Te­mettü endeksinin BIST 100’e göre per­formans farkı artıyor. Temettü bakı­mından ve hikayeleri itibariyle Tüpraş ve Çimsa’nın öne çıktığını düşünüyo­ruz” diyor.

KÂRLAR NASIL GELİYOR?

Temettüden sonra tekrar yıl sonu kârlarına dönecek olursak, bazı finans dışı şirketlerin de karlılıklarının beklentilerin bir miktar üzerinde gerçekleşti­ği ifade ediliyor. Uzmanlar, bankaların kar rakamlannın iyi olduğunu ancak kârlılıklarda baskı yaşandığını kaydediyor. Diğer yandan dövizde yaşanan çal­kantı ve zayıf büyüme, şirketlerin kâr­lılığında temel belirleyici olarak öne çıkıyor. Kur hareketliliği, yabancı para cinsi borcu olan şirketleri olumsuz yön­de etkilerken, satışlarında ihracatın pa­yı yüksek olan şirket bilançolarını ise olumlu yönde etkilediği görülüyor.

Bankaların yıl sonu bilançolarının oldukça iyi geldiği görülüyor. Garanti Yatırım Araştırma Genel Müdür Yar­dımcısı Alev Boşut Berrak, “özellikle son çeyrekte marjlar beklentilerden da­ha iyi gerçekleşirken aktif kalitesi tara­fında ise bankalar oldukça başarılı. Ay­rıca, bankalar dalgalı piyasa şartlannın hüküm sürdüğü 2016’da bilançolannı iyi yöneterek ciddi ticari işlemler kân da kaydetti” diyor. Bankacılık dışı his­selerde ise kur farkı zarariannın net kar­lar üzerinde olumsuz etkisi var. Ancak Berrak, şu ana kadar açıkla­nan şirketlerin operasyonel gerçekleşme­lerini olumlu buluyor.

Yatının Fi­nansman Araştırma Müdür Yardımcı­sı Akif Daşıran da Takibimizde olan şir­ketlerden şimdiye kadar son çeyrek so­nuçlarını açıklayanların özellikle ope­rasyonel sonuçlarının kuvvetli olduğu­nu görüyoruz” diyor, ihracat geliri yük­sek şirketlerin ve döviz bazlı kontratları bulunan şirketlerin beklentilerin üzerinde sonuçlar açıkladığını anlatan Daşıran, döviz borcu yüksek olan şir­ketlerin ise yüksek zararlarla karşı kar­şıya kaldığını kaydediyor.

INTEGRAL MENKUL’UN ÖNERDİĞİ HİSSELER

AYGAZ: Geçen yıl yüzde 8.4 temettü verimi sağladı. Şirket düzenli olarak temet­tü ödüyor. Güçlü finansal performans, iyi kârlılık yönetimi ve istikrarlı büyüme, şirket için olumlu görüşte olmamızın diğer nedenleri.

TÜRK TRAKTÖR: Şirketin düzenli temettü ödemesi cazibesini artırıyor. Geçen yıl yaklaşık yüzde 7 seviyesinde temettü verimliliğine ulaşan şirkette güçlü kâr büyümesi, iyi kârlılık yönetimi, sektördeki büyümenin istikrarlı olması şirket için beklentimizi yüksek tutuyor.

TÜPRAŞ: Geçen yıl yüzde 8.2 temettü verimi sağlayan şirket, her yıl düzenli temettü ödüyor. Diğer yandan yeni yatırımlarıyla kâr marjlarını iyileştirmesi ve istikrarlı büyümesi, şirket için olumlu.

AYGAZ: Yüksek temettü verimi sayesinde ön plana çıkacaktır. Tahmini temettü verimini yüzde 7.95 olarak öngörüyoruz.’Al’önerisi kapsamında yüzde 14 yükseliş potansiyeliyle 15 TL hedef fiyat öngörüyoruz.

ÇELEBİ HAVA SERVİSİ: Tahmini temettü verimini yüzde 12,13 olarak öngörüyo­ruz. Yüzde 21 yükseliş potansiyeli ve 30 TL hedef fiyat bekliyoruz.

ÇİMSA: Tahmini temettü verimini yüzde 8,42 olarak öngörüyoruz. Yüzde 13 yük­seliş potansiyeli ile 20,10 TL hedef fiyat öngörüyor, “endeks üzeri getiri” bekliyo­ruz.

FORD OTOSAN: Güçlü finansal veriler ve yüksek temettü verimi çerçevesinde bilanço dönemi öncesinde hissede ek atımlar gelebilir. Şirket, aktif kârlılığı ve öz sermaye kârlılığı gibi oranlar bakımından sektör ortalamasının üzerinde. Tahmini temettü verimini yüzde 5.41 olarak öngörüyoruz. Kısa vadede 38.80 TL hedef fiyatla yüzde 11 yükseliş potansiyeli öngörüyor ve “al” veriyoruz.

TÜPRAŞ: 2016’daki zayıf operasyonel performans, 2017 yılında yükselen rafineri marjlarıyla beraber iyileşecek. Şirketin tarihsel olarak temettü verimini de beğe­niyoruz. Tahmini temettü verimini yüzde 7.6 olarak öngörüyoruz. Yüzde 13 yük­seliş potansiyeliyle 96 TL hedef fiyat öngörüyoruz ve ‘al’ tavsiyesi veriyoruz.

ALB FOREX’İN ÖNERDİĞİ HİSSELER

TÜRK TRAKTÖR: 2016 mali tablolarında rekor finansal sonuçlar açıklayan şirke­tin aynı zamanda temettü verimliliği de oldukça yüksek. Tahmini temettü verimi­ni yüzde 7 olarak öngörüyoruz. ‘Endeks üzeri getiri” beklentisi ve yüzde 21 yükse­liş potansiyeliyle 97 TL hedef fiyat bekliyoruz.

ÇİMSA: Dünyadaki sayılı beyaz çimento üreticileri arasında. Afyon ve Eskişehir’de yapılan yeni fabrika yatırımlarıyla birlikte altyapı ve kentsel dönü­şüm projeleri, şirket bilançosuna olumlu yansıyacak. Ortalama-üstü temettü verimliliğiyle beğendiğimiz hisseler arasına giriyor. Hedef fiyatımız 19,00 TL.

TÜPRAŞ: Artan kur ortamında dolar bazlı satışları ve artmaya başlayan küresel endüstriyel üretimin getireceği talep ile ön plana çıkıyor, özellikle Çin’den ABD’ye kadar global PMI verilerinin yükselmesine sert kış koşullarının da eklen­mesi şirket için olumlu. Hedef fiyatımız 87.00 TL.

ATA YATIRIM’IN ÖNERDİĞİ HİSSELER

AKÇANSA: 2016 kâr beklentimiz olan 295 milyon TL’den 271 milyon TL temettü dağıtmasını bekliyoruz. Bu, yüzde 9.5 temettü verimine işaret ediyor.

AKBANK: Güncel durumda yüzde 162 toplam karşılık oranı (sektörün yüzde 134) ve yüksek öz sermaye kârlılığı (önümüzdeki üç yıl için ortalama yüzde 15,7) ile mevcut görünümde en avantajlı banka. 2017 için beklediğimiz yüksek batık kredi ve YP (yabancı para) fonlama maliyeti artışı karşısında en dayanıklı banka Akbank yönetiminin varlık kalitesi konusundaki ihtiyatlı yaklaşımı ve düşük temi­natsız kredi oranı ile bilançosunu korumaya devam edeceğini düşünüyoruz.

BİM: Mevcut güçlü mali yapısıyla ekonomide dalgalanmalara karşı oldukça daya­nıklı olan BİM, Türkiye dışında Mısır ve Fas’ta da büyümeye devam edecektir. Ayrıca şirket yönetim kurulu İran’da mağaza açma konusunda çalışmalar yapmak üzere icra kuruluna yetki verdi. Büyüme potansiyelini, iskontosunu ve güçlü mali yapısını göz önüne alarak alım için fırsat görüyoruz.

BOLU ÇİMENTO: 2016’da gerçekleşen 106 milyon TL kârından 91 milyon TL temettü dağıtmasını bekliyoruz. Bu, yüzde 9.8 temettü verimine işaret ediyor.

ÇİMSA: 2016 kâr beklentimiz olan 245 milyon TL’den 209 milyon TL temettü dağıtmasını bekliyoruz. Bu. yüzde 8,7 temettü verimine işaret ediyor.

ERDEMİR: 2016’da beklentilerin üzerinde 1,5 milyar TL net kâr elde etti. Bu yıl da istikrarın devam edeceğini ve net kârını 1,9 milyar TL’ye yükselteceğini düşünüyo­ruz. Yatırımlarını yaparken yüksek temettü ödemeye devam edecektir. Bu yıl hisse başına 0,37 TL nakit temettü dağıtmasını öngörüyoruz. Hisse için hedef değerimiz 6,80 TL. Yüzde 6.4 temettü verimi dahil yüzde 25 yukarı potansiyel taşıyor.

TEKFEN: İnşaat segmentinde yurtiçi ve yurtdışı inşaat projelerinin katkısıyla güçlü büyüme görünümü var. Gübre segmentinde ise amonyum nitratlı ürün yasa­ğının kalkması ve yeni fosfat tesisiyle hem satış hacmi hem de kârlılık anlamında­ki olumlu görünümü sürüyor.

TOFAŞ: İhracat satışlarına kapasite üzerinde gelen talep, iç pazarda beklentilerin üzerinde daralma yaşandığı takdirde dahi, şirketin özellikle binek araç satışları­nın dayanıklı kalmasını sağlayacak.

TÜPRAŞ: Güçlü kârlılık görünümü ve yüksek temettü verimliliği, olası yurtiçi talepteki yavaşlamaya karşı esnekliği ve dolar bazlı nakit akışıyla en beğendiği­miz hisseler arasında. Şirketin en önemli ürünü olan dizel için kâr marjları 2016’ya kıyasla oldukça olumlu seyrediyor. Şirket için temettü hariç 12 aylık hedef değeri­miz 90 TL.

TÜRK TRAKTÖR: İç pazar satışları büyüme hikayesini destekliyor. 2016 kâr bek­lentimiz olan 349 milyon TL’den 331 milyon TL temettü dağıtmasını bekliyoruz. Bu da yüzde 77 temettü verimine işaret ediyor.

YATIRIM FİNANSMAN’IN ÖNERDİĞİ HİSSELER

Son beş yıllık dönemde yüzde 5’in üzerinde temettü verimine sahip olan hisseler arasında Adana Çimento. Doğuş Otomotiv, Aygaz, Erdemir ve Çimsa öne çıkıyor, Ayrıca söz konusu hisselerin her yıl bazında ayrı ayrı incelendiğinde yılbaşından temettü dağıtım tarihlerine kadar Borsa İstanbul Endeksi’nden daha iyi bir performans sağladığı görülüyor. Bu konuya değindikten sonra bu yıl için de takibimiz­de olan şirketlerden Adana, Akçansa, Çimsa, Türk Traktör, Bolu Çimento, Erdemir, Ford Otosan ve TAV Havalimanları’nın yüzde 5’in üzerinde temettü verimi sağlayacağını tahmin ediyoruz. Bu hisseler arasından Akçansa, Çimsa, Türk Traktör, Bolu Çimento, Erdemir, Ford Otosan ve TAV’a Endeks Üzeri Getiri tavsiyesi veriyoruz.

DESTEK MENKUL’ÜN ÖNERDİĞİ HİSSELER

Bu yıl temettü potansiyeli yüksek olan şirketlerin geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi çimento sektöründe olmasını bekleyebiliriz. Bolu Çimento, 2005 yılından bu yana düzenli bir şekilde temettü dağıtırken bu yılda benzer şekilde temettü dağıtımı görebiliriz. Akçansa ve Çimsa da düzenli temettü dağıtan şirketlerin başında geliyor. Çimento sektörü haricinde ise Aygaz ve Erdemir şirketlerinin de temettü potansiyeli olduğunu söyleyebiliriz. Tüpraş ve Türk Traktör de temettü dağıtımı için takip ettiğimiz şirketler arasında.

Borsanın temettü performansı düşük

Borsa İstanbul’un temettü perfor­mansı. açıldığı ilk yıllarda yüksekti. 1988 yılında yüzde 10.5’lik ortala­ma temettü getirisiyle rekor kırıl­dı. Bu da hisse senedini iyi bir yatı­rım aracı haline getirdi. 1990’lı yıl­larda kamu açıklarının büyümesi sonucunda iç borçlanma ihtiyacı­nın yükselmesiyle reel faizlerde de yükseliş yaşandı. Risksiz yük­sek getiri ise hisse senedini geri plana itti. Yüksek enflasyonist ortam, şirketlerin sermayesini eri­tince, şirketler yüksek oranda özellikle bedelli sermaye artırımı­na gitmek zorunda kaldı.

Bu da verilen temettülerin geri alınması­na neden oldu. 1994 krizinin de etkisiyle temettü performansının iyice gerilediği gözlendi. Ardından 1998 Rusya krizi, 2001 Şubat krizi derken şirketler büyük zararlar açıkladı. Hatta bazı şirketler iflas etti. Bu dönemde temettü performansı yüzde 1’in de altına geriledi. Daha sonra ise global sermaye akışları, SPK’nin en az yüzde 20 temettü dağıtma uygulaması gibi faktörlerle temettü verimi yükselmeye başladı. Temettü verimi oranı yüzde 1’in altından 2008 sonunda piyasa değerlerinin de düşmesiyle yüzde 5’lere kadar çıktı. Ancak günümüzde yüzde 2,5 dolayında seyrediyor.

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ