Akıllı Gündem

Ford Otosan’dan kadın emeğine destek

Ford Otosan İnsan Kaynaklan Direktörü Nursel Ölmez Ateş, şirketin sürdürülebilirlik çalışmaları hakkında Capital’e bilgi verdi.

Ford Otosan’dan kadın emeğine destek

Ford Otosan için değişmez hedef, paydaşlar için sürdürülebilir değer üretmek. Bu hedefe ulaşmanın ilk şartının üstün bir iş etiği anlayışı ve paydaş katılımına dayalı, şeffaf, hesap verebilir ve sorumlu bir yönetim anlayışının takip edilmesi olduğunu kaydeden Ford Otosan İnsan Kaynaklan Direktörü Nursel Ölmez Ateş, sürdürülebilir değer üretme hedefi yönünde gerçekleştirilen çalışmalarla
geleceği şekillendirdiklerini ifade ediyor. Ateş, “Memleketimizin her yerinde, ancak özellikle fabrikalarımızın yer aldığı toplumlarda sürdürülebilir bîr fayda sağlamaya gayret ediyoruz” diye konuşuyor.

Kadın istihdamına özel önem ve­ren Ford Otosan, bu yöndeki çalışmala­rına devam ediyor. Kız çocuklarını mü­hendislik mesleğine teşvik ederek sektö­re kadın mühendis kazandırmayı amaç­layan ”Bal Arıları Mühendis Oluyor” pro­jesi kapsamında, 5 bin 520’si kız öğren­ci olmak üzere, toplam 9 bin 294 öğren­ciye, “meslek seçiminde toplumsal cin­siyet kalıplanılın aşılması üzerine farkı n- dalık programı” uygulandı.

Ford Otosan İnsan Kaynaklan Direk­törü Nursel Ölmez Ateş, “Proje, 2017 yı­lının Kasım ayında Türkiye’nin 81 il zi­yaretinin gerçekleştirilmesi ile tamam­lanacak ve ardından ikinci faza geçilecek. Programa katılan lise 1, lise 2 kız öğren­cileri mühendislik mesleğini seçmeleri durumunda Ford Otosan’da staj imka­nı sağlanacak” diyor ve ekliyor:

“Sürdürülebilirlik çalışmalarının Ford Otosan için büyük önemi var. Biz, çevreyi, faydalanılacak değerli bir ha­zine olarak görüyor ve gelecekte bütün dünya insanlığının faydalanabilmesi için en iyi şekilde korunması gerektiği­ne inanıyoruz.”

Ford Otosan IK Direktörü Ateş’in so­rularımıza verdiği yanıtlar şöyle oldu:

Ford’un sürdürülebilirlik misyonu ile ilgili bilgi verir misiniz?

Sürdürülebilir kalkınma, Ford Oto­san’ın gelecekte de varlığını ve gelişimi­ni sürdürebilmesinin yanı sıra, toplumun geleceği için de büyük önem taşıyor. Bu sebeple biz, çevreyi faydalanılacak değer­li bir hazine olarak görüyor ve gelecek­te bütün dünya insanlığının faydalana­bilmesi için en iyi şekilde Nursel Ölmez Ateş ile ilgili görsel sonucukorunması ge­rektiğine inanıyoruz.

Türkiye otomotiv sektörünün lider üreticisi ve son 5 yılın otomotiv ihracat şampiyonu olarak, geniş değer zinciri­mizde yer alan paydaşlarımız ve ülkemiz için ekonomik değer üretiyoruz. Ford Otosan olarak Türk otomotiv sanayim­deki ticari araçların ortalama yüzde 59’unu, toplam araçların ise yüzde 25’iııi üretiyoruz. Ülkemiz ticari araç ih­racatının ise yüzde 65’ini, toplam taşıt araçları ihracatının ise yüzde 25’ini ger­çekleştiriyoruz. Bu kapsamda baktığımız­da ülke ekonomisine ve büyümesine önemli ölçüde katkı sağlıyoruz.

Yaptığımız dev yatırımların sonucu olarak beklenenin üstünde başarı elde ediyoruz. Üretim kapasitesi ve kapasite kullanım oranında, ihracat ve satış ra­kamlarında, çalışan sayısında, AR-GE kapasitesi ve patent başvurusunda elde ettiğimiz rekor düzeyde sonuçlar düşü­nüldüğünde Türkiye otomotiv sektörünün tartışmasız lideri olduğumuzu gu­rurla söyleyebiliriz.

[colored_box color=”eg. blue, green, grey, red, yellow”]

“Yeni dönem projelerimizde 5 ana strateji damga

Ford Otosan olarak vizyon, misyon ve stratejilerimizi yeniledik. Bu kapsamda yeni stratejilerimiz şöyle: Çalışan, Büyüme, Müşteri, Marka, İnovasyon.

12 yıl sonra yenilediğimiz bu beş stratejimiz kapsamında sürdürülebilirlik çalışmalarımızı da yeniden ele alıyoruz. Şirket sürdürülebilirlik stratejilerimizi Birleşmiş Milletlerin 2030 yılı, 17 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefi, kapsamında gözden geçiriyoruz.

Diğer yandan şirket olarak yoğun şekilde inovasyon çalışmalarımıza odaklanmış durumdayız. Kurumiçi Girişimcileri belirlediğimiz “Fikirhane” platformu sayesinde çalışanlarımızın fikirlerini topluyor, kuruldan geçen projelerin gerçekleştirilmesi için imkan sunuyoruz. Tüm süreçlerde kendimize dijitalleşme hedefleri koyduk ve A’dan Z’ye iş yapış biçimlerimizi yeniden ele alıyoruz ve her şeyi inovasyon gözüyle yeniden tanımlıyoruz. Gelecek rapor için belirtebileceğimiz temel iyileştirmeler GRl’ın 2016 sonunda yayınladığı yeni nesil standartları kullanmak. Sürdürülebilirlik önceliklerinin paydaş görüşleriyle yeniden değerlendirilerek yenilemek.

[/colored_box]

 

Sürdürülebilirlik kapsamında öne çıkan çalışmalarınızı anlatır mısınız?

Eğitim ve gelişim politikamız, şirket hedef ve stratejileri doğrultusunda çalı­şanların kişisel, mesleki ve teknik ihtiyaç­larını karşılayacak çeşitli gelişim faaliyet­leri sunarak bireysel başarıyı ve motivas­yonu artırmayı ve organizasyonel gelişimine katkı sağlamayı öngörüyoruz.

Çalışanlar, işe başladıkları günden itibaren, içinde bulundukları rollere özgü tasarlanmış gelişim programların­dan faydalanıyorlar. Eğitim ve gelişim olanaklarımızın sayısını ve çeşitliliğini her geçen gün artırmaya devam ediyo­ruz. Liderlik, kişisel gelişim, teknik ve mesleki gelişim eğitimlerimiz kapsa­mında birçok eğitim faaliyeti gerçekleş­tirdik.

Çalışanlarımızın uzmanlık alanla­rına ek olarak; “inovasyon”, “yeni tekno­lojiler” ve “yaratıcı düşünme becerileri­nin geliştirilmesi” amacıyla Boğaziçi Üniversitesi Otomotiv Yüksek Lisans Programı ve Koç Üniversitesi ile gelişti­rilen Tech MBA ve Executive MBA programlarını destekliyoruz. Bu kapsam­da 2015 yılı itibariyle, 28 çalışanımız bu programlara katıldı.

Mesleki eğitimin gelişmesi, nitelik­li işgücünün ve istihdam edilebilirliğin artmasına yol açarak işsizlik sorunuyla mücadelede önemli bir bileşeni oluştu­ruyor. Bu kapsamda Uzmanlaşmış Mes­lek Edindirme Merkezleri Projesi ne destek vererek proje kapsamında aldık­ları eğitimle mesleki uzmanlık sahibi olmuş 310 kişiye istihdam sağladık. Mes­leki ya da toplumsal, her gelişim soru­nunun çözümünde sivil toplum önem­li bir itici güç oluşturuyor. Sivil toplum örgütleri etrafında oluşan bu sinerji, bi­reysel ya da kurumsal olarak elde edil­mesi güç olan gelişimi mümkün kılıyor. Bıı nedenle çeşitli alanlarda faaliyet gös­teren sivil toplum örgütleriyle birlikte hareket ederiz. Özellikle mesle­ki ve profesyonel alanlarda faali­yet gösteren kuruluşlara üye ola­rak, yönetimlerinde yer alarak dev bir sanayi tesisi olarak, süreç tasarımında gerçekleştirdiğimiz yeniliklerle engelli istihdamını ko­laylaştırıyor, engellilerin istih­dam edilebilirliğine katkıda bu­lunmak üzere çalışıyoruz. Geçmiş dönemlerde başlattığımız çalışma ortamının engelli istihdamına uygun hale getirilmesine yönelik uygulamalarımıza raporlama döneminde de devam ettik. Tesislerimizde 290 engelli çalışa­nımız bulunuyor.

Kocaeli fabrikamız raporlama döne­minde 5. kez Çalışma ve Sosyal Güven­lik Bakanlığı İŞKUR İl Müdürlüğü tara­fından “Engelli Kadrosunda İstihdam Fazlası Engelli Personel Çalıştırma” ödülüne layık görüldü. Yeniköy fabrika­mızda yürüttüğümüz Yüzde 100 Engel­li Dostu Bir Fabrika Projesi ise TİSK ta­rafından geleneksel olarak düzenlenen Kurumsal Sosyal Sorumluluk organizas­yonunda, kapsayıcılık, etkililik, iyi uygu­lama, yenilikçilik ve sürdürülebilirlik kri­terlerinin tamamını karşılaması nedeniy­le büyük ödülü almaya hak kazandı.

Toplumsal cinsiyet eşitliği çalışmala­rımız paralelinde belirlediğimiz kadın isti h dam mm desteklen m esi yön ün deki hedeflerimizin sonucu olarak, kadın çalışan sayımızı 2015 yılında yüzde 38,8 artırdık. 2016 yılında yeni alınan kadın çalışan oranımız yüzde 23’e ulaştı. Ofis çalışanı kadın işe alım oranımız ise yüzde 30 olarak gerçekleşti.

Diğer taraftan çalışanlarımıza yöne­lik kişi başı 58,5 saat eğitim verirken, öne­ri ve iyileştirme kapsamında 538.082 Euro’luk ödül dağıtımı gerçekleştirdik.

Yıl içinde gerçekleştirdiğimiz sosyal sorumluluk çalışmalarımızın da önem­li bir bölümünü toplumun geniş kesim­lerinde ama öncelikle kendi sektörümüz­de kadın emeğinin desteklenmesi pro­jeleri oluşturmaktadır.

Sürdürülebilirlik çalışmaları sağlanan enerji ve sıı tasarrufları ile ilgili bilgi verir misiniz?

Üretim kapasitemizdeki artışın sağ­ladığı ölçeğin faydalan yanında, gerçek­leştirilen verimlilik çalışmaların da sonu­cu olarak 2014 yılında 7,09 GJ/araç olan üretilen araç başına enerji tüketimini 6,16 GJ/araç düzeyine indirdik. Aynı şe­kilde emisyon düzeyini 0,710 Ton C02/araç düzeyinden 0,570 Ton C02/araca, su tüketimini 3,75 m3/araç düzeyinden 3,146 m3/araç düzeyine in­dirdik. Yıl içinde gerçekleştirdiğimiz enerji verimliliği projeleri ile 83.627 GJ enetji tasarrufu yaparak 4.723 Ton C02 sera gazı emisyonunu engelledik.

Türkiye’deki toplumsal projeleriniz nelerdir? Bunlar arasında en çok öne çıkanları söyleyebilir misiniz?

2015 yılından bu yana toplumda de­ğer yaratan projelerimizi “kadın-erkek eşitliği” üzerine odakladık. Bu kapsam­da da ilk önce Koç Holding tarafından hayata geçirilen “Ülkem İçin Toplumsal Cinsiyet Eşitliğini Destekliyorum” eğitimleri ver­dik. Proje kapsamında çalışan­larımız, tedarikçilerimiz dahil ol­mak üzere toplam 12206 kişiye toplumsal cinsiyet eğitimi verdik.

Ayrıca meslek seçiminde toplumsal cinsiyet kalıplarının aşılmasını hedefleyen ve kız ço­cuklarım mühendislik mesle­ğine teşrik ederek sektöre kadın mühen­dis kazandırmayı amaçlayan Bal Arıları Mühendis Oluyor projesini hayata geçir­dik. 2016 yal sonu itibariyle proje kapsa­mında 5 bin 520’si kız öğrenci olmak üzere toplam 39 ilde 9 bin 294 öğrenci­ye meslek seçiminde toplumsal cinsiyet kalıplarının aşılması üzerine farkıııdalık programı uyguladık.

2017 yılının Kasım aynıda Türkiye’nin 81 il ziyaretinin gerçekleştirilme­si ile tamamlanacak olup ikinci faza ge­çilecek. Bu süreçte de izleme değerlen­dirme aşaması başlayacak ve programa katılan lise 1, lise 2 kız öğrencileri mü­hendislik mesleğini seçmeleri duru­munda Ford Otosan’da staj imkanı sağ­lanacak.

Bunların dışında şirketimizin gö­nüllülük platformu “Gönlüm Şenle” adlı projede şekillenen birçok çalışan gö­nüllülük projelerimiz mevcut. “Orda Bir Köy Var Uzakta” projesi ile çalışanları­mız bir köy okulu onardı. LOSEV için şirket çalışanlarından para toplayarak önemli bir etki yaratan Umut Arabası projesi de benzer gönüllülük projeleri­mizden biri. Birçok köy okulunun ihti­yaçlarını karşılamak için para toplanan ‘Türkiye’nin Kış Çocukları” projesi ha­len devam ediyor.

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ