Akıllı Gündem

Borsa daha da yükselir mi? BİST-100’de öne çıkan 5 hisse

21 Ağustos 2017 Pazartesi gü­nü itibariyle BIST-100 endeksindeki 91 şirket finansal so­nuçlarını açıkladı. Şirketlerin açıkladıkları kârların büyük ölçüde pi­yasadaki beklentilerle uyumlu ve beklentilerden bir miktar daha olum­lu geldiği görülüyor. Bu ortamda BİST-100 endeksinin nasıl bir seyir izleyeceği merak ediliyor. BİST-100 endeksinde daha gidilecek yer var mı? Bu dönemde öne çıkan hisseler hangileri?

Borsa daha da yükselir mi? BİST-100’de öne çıkan 5 hisse

2017 ilk yarıda şirket kârları büyük ölçüde piyasa beklentileriyle uyumlu ve beklentilerden bir miktar daha olumlu geldi. Politika yapıcıların ekonomiyi destekleme yönünde attıkları adımların iktisadi faaliyeti toparladığı görülüyor…

Hisse senetleri Borsa İstanbul’da işlem gören şirketlere ait 2017 yılı ikinci çeyrek finansal sonuç açıklama takvimi 21 Temmuz 2017 Cuma günü TAV Havalimanları ile başlamıştı. 21 Ağustos 2017 Pazartesi gü­nü itibariyle sona eren ikinci çeyrek (inansal sonuç açıklama takvimi sü­resince BIST-100 endeksi kapsamında olan 91 şirkete ait finansal so­nuçlar açıklandı. Endeks kapsamındaki 100 şirket yerine 91 şirketin finansal sonuçlarının açıklanması; bu dokuz şirketten, dördü spor hissesi (BJKAS, FENER, GSRAY, TSPOR) olup bilanço dönemi­nin farklı olmasından, ikisinin (KIPA, MAVİ) geç açıklaması için iz­ni olduğundan ve üçünün (IPEKE, KOZAA, KOZAL) TMSF kap­samında olup 2015/09 döneminden bu yana sonuçları açıklanmama­sından kaynaklanıyor.

Nisan-Haziran 2017 dönemi finansal sonuçlarını tek bir cümleyle özetlemek gerekirse; şirketlerin açıkladıkları kârların büyük ölçüde pi­yasadaki beklentilerle uyumlu ve beklentilerden bir miktar daha olum­lu geldiğini söyleyebiliriz. Özet istatistikler tablo üzerinden detaylı bir şekilde incelenebilir:

SANAYİ ŞİRKETLERİ POZİTİF

İstatistiklere bakıldığında sanayi şirketlerinin bankalara kıyasla ol­dukça pozitif ayrıştığı görülmekte. Bu durumda, 2016 yılının ikinci ya­rısından itibaren politika yapıcılar tarafından ekonomiyi destekleme yönünde atılan adımların iktisadi faaliyetteki toparlanmaya sağladığı katkının etkisinden söz etmek gerekiyor. Özellikle, Kredi Garanti Fo­nu (KGF), borç yapılandırma ve ÖTV indirimi gibi adımların önemli etkileri olduğu söylenebilir. Ayrıca, en büyük dış ticaret ortağımız olan Avrupa Bölgesi’nde gözlenen toparlanma ile birlikte dolar ve euro’nun TL karşısında geçen yılın aynı döneme göre yüzde 20 civarında değer kazanmasının etkisiyle satış gelirleri içinde ihracatın payı yüksek olan şirketleri ön plana çıkardığı görülmekte. Yine son yıllarda üst üs­te yaşanan iç ve dış negatif şoklar ile geçen yılki jeopolitik gerginlikle­rin turizm sektörü üzerinde oluşturduğu ciddi aşağı yönlü baskının 2017 itibariyle normale dönmeye başlamış olması da yine açıklanan sonuçları destekleyen unsurlar arasında görülebilir.

 

BANKACILIK TAKİPTE

Bankacılık tarafında ise ilk çeyreğin sonuna doğru aktif hâle gelen KGF’nin etkiyle gözlenen hızlı kredi büyümesinin ikinci çeyreğin önemli bir bölümünde mevduat maliyetlerinin yüksek seyretmesine yol açtığı görüldü. Bu durum kaynaklı kredi getirisi/mevduat maliyeti makasının daralması ile türev finansal işlemler (swap) kaynaklı zararların artmasına yol açarak kârlılık üzerinde aşağı yönlü bir baskı görül­mesine neden oldu. Buna karşın, hızlı kredi büyümesi ile birlikte net faiz gelirleri ile net ücret-komisyon gelirlerinin genel olarak olumlu bir seyir izlemiş olduğunu belirtelim. Ayrıca, geçen yılın ikinci çeyreğinde Visa birleşmesi kaynaklı elde edilen tek seferlik gelirlerin etkisine rağ­men ikinci çeyrekte yıllık bazda net kârda gözlenen yaklaşık yüzde 9.4 oranındaki artışın da oldukça olumlu olduğunu söylemek gerekir.

BIST-100 endeks rakamları, endeks kapsamında yer alan şirketlerin piyasa değerini yansıtmakta. Endeks kapsamındaki şirketlerin piyasa değerlerinin artması, bu şirketlerin endeks içindeki ağırlıkları doğrul­tusunda, endeksi artırıcı etki yapmakta. Şirketlerin piyasa değerlerinin artmasının da büyük ölçüde kârlılık performanslarına bağlı olduğunu söylemek mümkün.

Aşağıdaki grafikte 2012 yılından itibaren BIST-100 kapsamında yer alan şirketlerin yıllık kârlılık performansı ile BIST-100 endeksinin izle­diği seyir gösterilmekte. Grafik üzerinde kesik çizgilerle gösterilen sü­tunlar 2017 yılı altı aylık kârlarını yansıtıyor. 2012-2016 yılları arasın­da yıllık toplam kârların 40 milyar TL civarında, BIST-100 endeksinin ise 75-80 bin civarlarında dalgalandığı ve tabiri caizse patinaj yaptığı görülüyor. Dikkat edilirse, 2017 yılında BIST-100 endeksinde gözlenen artışın şirket kârları tarafından da önemli ölçüde desteklendiği gö­rülüyor. 2017 ilk yarısındaki kâr rakamları ile şimdiden neredeyse 2012-2016 dönemin yıl genelinde elde edilen toplam kâr rakamlarının yakalandığı görülmekte. 2012-2016 yılları arasındaki altı aylık kâr ra­kamlarının tüm yıl kârının yaklaşık olarak ortalama yüzde 48.7’sini oluşturduğunu da not edelim.

Aşağıda yer alan altı aylık şirket kârları ile BIST-100 endeksi­nin 2012-2016 dönemlerinde 30 Haziran tarihlerinde bulunduğu gösteren grafik de yukarıda özetlediğimiz durum daha açık bir şe­kilde görülüyor:

Dolayısıyla, son yıllarda şirket kârlılıkları ve endeks getirileri anla­mında bir miktar zorlanmakta olan endeks tarafında sene başından bu yana oluşan ciddi yükselişlerin yalnızca ucuz kalmaktan ya da risk iş­tahının yüksek seyretmesinden kaynaklanmadığını; şirket kârlılıkları­nın da bu durumu desteklediğini söyleyebiliriz.

Sene başından bu yana endekste oluşan iyimser havayı sağlayan bir­çok etmenin fiyatlara yansımış olduğu ve önümüzdeki dönemde küre­sel ve yerel anlamda hem para ve maliye politikaları hem de jeopoli­tik ve siyasi açıdan zorlu bir sürecin olduğu da bir gerçektir. Dolayısıy­la, her ne kadar BIST-100 endeksinin hâlen yukarı yönlü önemli bir potansiyeli olduğunu düşünmekle birlikte, bu temel gerekçeler ile son haftalarda endekste gözlenen kararsızlığın etkisiyle kısa vadede gözle­nebilecek olası düzeltme hareketlerine karşı hisse senedi yatırımında seçici davranılmasının son derece kritik bir öneme sahip olduğunu dü­şünüyoruz.

Bu genel değerlendirmelerin ardından, 2017 ikinci çeyrek finansal sonuçlarında hisse bazlı olumlu ve olumsuz anlamda dikkat çeken şir­ketlere bakalım. Açıklanan ana ortaklık net kâr rakamları üzerinden piyasadaki konsensüs beklentilere, çeyrek dönem bazında yıllık ile bir önceki çeyreğe ve altı aylık sonuçlara göre BIST-100’de yer alan şir­ketlerin ‘Enleri tablo üzerinden incelenebilir:

Açıklanan finansal sonuçlar doğrultusunda operasyonel performans, yani temel açıdan, dikkatimizi çeken ve teknik görünümünün de önü­müzdeki dönem için olumlu olduğunu düşündüğümüz beş hisse ASELS, KRDMD, TCELL, TKFEN ve TUPRS olarak sıralanabilir.

Aselsan (ASELS): Şirket, 2017 ikinci çeyreğinde 209.0 milyon TL seviyesindeki konsensüs beklentilerin üzerinde 243.7 milyon TL kâr açıkladı. Sene başmdan bu yana yükselen kanalda seyreden ASELS, son günlerde ağırlıklı olarak 25.94-27.44 TL aralığındaki yaklaşık 1.50 TL genişliğindeki bantta dalgalanmakta. Bu bandın yukarı yönlü kırıl­ması durumunda hissenin bant harekelinin hedefi olan 28.94 TL civa­rına kadar yaklaşık yüzde 7.5 civarında bir yükseliş göstermesi bekle­nebilir. Bu beklenti ile hareket edilmesi durumunda kanalın alt bandı olan 25.94 TL zarar kes seviyesi olarak ve yaklaşık yüzde 3.5 zararı göz alarak izlenebilir. ASELS’in, endekse göre son iki yıl için günlük orta­lama betası 0.65 olup, bu oranın Tin altında olması hisseye defansif özellik kazandırmakta.

 

Kardemir D- (KRDMD): Şirket, 2017 ikinci çeyreğinde 55.5 mil­yon TL seviyesindeki konsensüs beklentilerin üzerinde 75.3 milyon TL kâr açıkladı. Özellikle Nisan ayından bu yana oldukça güçlü bir yükse­liş trendi yakalayan KRDMD’nin kısa vadeli en kuvvetli direnci aynı zamanda tarihi zirve olan 2.37 TL seviyesinde. Tarihi zirvenin geçil­mesi durumunda ilk aşamada en azmdan 2.43 TL seviyesine kadar sü­recek yaklaşık yüzde 6 civarında bir yükseliş görülmesi beklenebilir. Bu beklenti doğrultusunda hareket edilecek olursa yaklaşık yüzde 3.5 oranında zararı göze alarak 2.21 TL zarar kes seviyesi olarak takip edi­lebilir. KRDMD’nin, endekse göre son iki yıl için günlük ortalama be­tası 1.17 olup, bu oranın 1 ’in üzerinde olup hissenin endeksteki hare­ketlerden önemli ölçüde etkilendiğini işaret etmekte.

Turkcell (TCELL): Şirket, 2017 ikinci çeyreğinde 541.8 milyon TL seviyesindeki konsensüs beklentilerin üzerinde 704.1 milyon TL sevi­yesinde kâr açıkladı. Aralık 2016’dan bu yana yükselen kanal içinde seyreden TCELL hisselerinin 13.25 TL direnci üzerinde tutunması du­rumunda yaklaşık yüzde 9.5 oranında potansiyel ile kanal hedefi olan

  • TL’yi teknik hedef olarak izlemeye devam ediyoruz. Şirket ortak­larından Sonera’nın mayıs ayında yaptığı hisse satışının, Ağustos ayın­dan itibaren benzer büyüklükte yeniden görülebilmc olasılığı hisse fi­yatları açısından aşağı yönlü bir risk unsuru yarattığı göz ardı edilme­meli. TCELL hisselerinde yaklaşık yüzde 5 civarında zararı göze alarak
  • TL’nin zarar kes seviyesi olarak takip edilebileceğini düşünüyo­ruz. TCELL hisselerinin, BIST-100 endeksine göre son iki yıl için gün­lük ortalama betası 0.75 olup, bu oranın Tin altmda olması hisseye de- fansif özellik kazandırmakta.

Tekfen Holding (TKFEN): Şirket, 2017 ikinci çeyreğinde 122.7 mil­yon TL seviyesindeki konsensüs beklentilerin üzerinde 223.9 milyon TL kâr açıkladı. Temmuz ayı başından bu yana oluşan yükseliş trendin­de olan hissede 13.86 TL direncinin aşılması durumunda kanal hedefi olan 13.66 TL seviyesine kadar yaklaşık yüzde 8.5 oranında bir yükse­liş görülebilir. Bu beklenti kapsamında, 21 günlük basit hareketli orta­lamaya da karşılık gelen 11.90 TL yaklaşık yüzde 5.3 oranında zarara katlanmayı göze alarak takip edilebilir. TKFEN’in, endekse göre son iki yıl için günlük ortalama betası 0.82 olup, bu oranın Tin altmda ol­ması hisseye defansif özellik kazandırmakta.

Tüpraş (TUPRS): Şirket, 2017 ikinci çeyreğinde 991.5 milyon TL seviyesindeki konsensüs beklentilerin üzerinde 1457.2 milyon TL kâr açıkladı. Ekim 2016’dan bu yana yükselen kanal içinde hareket eden TUPRS hisselerinin, bir süredir 21 günlük basit hareketli ortalamasını destek edindiği görülüyor. Son günlerde 111.3—118.7 TL aralığında bant hareketi yapan TUPRS’nin bu bandı yukarı kırması durumunda, bant hareketi kaynaklı hedef konumdaki 126.1 TL’ye kadar yaklaşık yüzde 8.5 oranında bir yükseliş görülebilir. Kanal alt bandı olan 111.3 TL seviyesi yaklaşık yüzde 3.9 zarara katlanmayı göze almak kaydıyla zarar kes olarak izlenebilir. TUPRS’nin, endekse göre son iki yıl için günlük ortalama betası 0.74 olup, bu oranın Tin altmda olması hisseye defansif özellik kazandırmakta.

Erol Gürcan / Para

 

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ