Akıllı Gündem

Anadolu Efes’ten sürdürülebilirlik hamlesi

Anadolu Efes Genel Müdürü Altuğ Aksoy, şirketin sürdürülebilirlik çalışmaları ve hedefleri hakkında Sustainable Business’e değerlendirmelerde bulundu. İşte Anadolu Efes’in sürdürülebilirlik alanında yaptığı çalışmalar…

Anadolu Efes’ten sürdürülebilirlik hamlesi

Anadolu Efes sürdürülebilirlik konusunda en hassas şirketlerden biri. 2010 yılından itibaren sürdürülebilirlik raporu yayınlayan şirket, Dow Jones Sürdürülebilirlik Endeksi’ne (DJSI) girmeyi başaran ilk ve tek Türk şirketi oldu. Borsa İstanbul Sürdürülebilirlik Endeksi’nde (BIST) listelenen
Anadolu Efes, sürdürülebilirlik çalışmalarındaki performansıyla da dikkat çekiyor. Anadolu Efes Genel Müdürü Altuğ Aksoy, “Verimlilik projeleriyle her yıl daha az eneıji ve su kullanıyor, doğaya salman gaz miktarı ve atıklan asgari seviyeye indiriyoruz” diyor.

Anadolu Efes 2011 yılında kritik bir karar aldı. O yıl hem şirketin hem top­lumun yarınını güvence altına almaya katkıda bulunmak için Anadolu Efes Po­zitif Etki Planı’nı oluşturdu. Bu planın sürdürülebilirlik çalışmalarının temeli­ni oluşturduğunu belirten Anadolu Efes Genel Müdü­rü Altuğ Aksoy, “Daha İyi Bir Yaşam Sürdürmek” sloga­nıyla şekillendirdikleri sürdü­rülebilirlik öncelikleriyle sosyal, ekonomik ve çevresel alanlardaki performansla­rında önemli bir gelişim sağ­ladıklarını söylüyor. ‘Verim­lilik projeleriyle her yıl daha az enerji ve su kullanıyor, do­ğaya salınan gaz miktarı ve atıkları asgari seviyeye indiriyoruz” diyen Aksoy, üretim süreçlerinde 2008’e kıyas­la yüzde 34 su ve yüzde 12 enerji tasar­rufu sağladıklarını açıklıyor, yüzde 12 daha az emisyon ürettiklerinin de altı­nı çiziyor.

“Anadolu Efes olarak gelecek hedef­lerimize ulaşmanın, paydaşlarımızla kü­resel ve yerel bazda sürdürülebilirlik sorunlarını birlikte aşmakta kuracağımız dürüst, şeffaf ve hesap verebilir bir iletişimden geçtiğine inanıyoruz” diyor.

Anadolu Efes Genel Müdü­rü Altuğ Aksoy, şirketin sürdü­rülebilirlik vizyonunu, bu kap­samda bugüne kadar hayata ge­çirdikleri projeleri ve aldıkları sonuçları şöyle paylaştı:

Sürdürülebilirlik vizy­onunuzdan bahseder misiniz? Sürdürülebilirliğin şirketiniz için önemi nedir?

Sürdürülebilirliği üretim­den yönetime, tedarikten satışa tüm iş süreçlerimizde uygulayan bir şirketiz. Kurulduğumuzdan bu yana şirketimizin tüm üretim süreçlerinde, iş yapış biçimlerinde ve kurumsal sorum­luluk çalışmalarımızda sürdürülebilirli­ği her zaman ön planda tutuyoruz. Bu yaklaşımla, iş stratejilerimizi sürdürüle­bilir pozitif etki üretmeye odaklıyor ve faaliyetlerimizin merkezine sürdürülebilirlik yaklaşımımızı yerleştiriyoruz. Sürdürülebilirlik yaklaşımımızın temel taşlarını ise toplumsal ve çevresel sürdü­rülebilirlik çalışmalarımız oluşturuyor.

[colored_box color=”eg. blue, green, grey, red, yellow”]

“Kaynakların daha az tüketilmesini sağlıyoruz”

ÇİFTÇİYE EĞİTİM Sürdürülebilir tarım projelerimizi, 1982 yılında kurulan “Tarımsal Ürün Geliştirme Departmanı” bünyesinde, ürünlerimizde kullandığımız tarımsal hammaddelerin tedarikinin devamlılığının sağlanması hedefiyle başlattık. Bu hedefle yola çıktığımız sürdürülebilir tarım uygulamalarımızın amaçları arasında tarımsal Ar-Ge çalışmalarına katkı sağlamak, çiftçiye eğitim ve fon desteği vermek, Anadolu Efes tarafından geliştirilen arpa ve şerbetçiotu çeşitlerinin üretimini yaygınlaştırmak ve doğru şekilde yetiştirmek gibi konular bulunuyor.

ÜRETİCİLERE GÜVENCE Çiftçilere verdiğimiz sertifikalı tohumlar karşılığında ürün alımı yaparak, üreticileri verimlilik yönünden ve mali açıdan güvence altına almayı amaçlıyoruz. Ayrıca verdiğimiz eğitimlerle çiftçilerin ekim, sulama teknikleri, gübre ve ilaç kullanımı konularında bilgilendirilmesine de büyük önem veriyoruz. Bu sayede üretim süreçlerinde verimliliği artırmayı ve doğal kaynakların daha az tüketilmesini sağlıyoruz.

YÜZDE 47 SU TASARRUFU Geliştirdiğimiz maltlık arpa çeşitleri sürdürülebilir tarım projemizin en önemli aşamalarından biri oldu. Bugün, 15 adet tescilli maltlık arpa çeşidimiz bulunuyor. Bunların arasında normal arpaya göre suya yüzde 20-25 daha az ihtiyaç duyan çeşitler bulunuyor. Bu çeşitleri düşük yağış alan bölgelerde yetiştirerek üretim süreçlerinde yüzde 40-47 oranında su tasarrufu, yüzde 18-22 oranında yakıt tasarrufu, yüzde 12-24 oranında elektrik tasarrufu sağladık. 7 adet tescilli şerbetçiotu çeşidi sayesinde ekili alanlarda son 10 yılda yüzde 49 oranında ürün artışı elde ettik.

[/colored_box]

Şirkette sürdürülebilirlik stratejisi ne zaman başlatıldı? Sürdürülebilirlik iş yapış şekillerinizi ve grup yönetimini nasıl değiştirdi?

Sorumlu kârlı bir iş modeliyle hem şirketimizin hem toplumun yarınlarının güvence altına alınmasına destek olmak amacıyla 2011 yılında Anadolu Efes Pozitif Etki Planı’nı oluşturduk. Bu plan aynı zamanda sürdürülebilirlik ça­lışmalarımızın temelini oluşturuyor. “Daha İyi Bir Yaşam Sürdürmek” sloga­nıyla şekillendirdiğimiz sürdürülebilir­lik önceliklerimiz çerçevesinde geliştir­diğimiz bu plan doğrultusunda, gerek yönetsel yaklaşımlarımızda gerek sosyal, ekonomik ve çevresel alanlardaki performansımızda önemli bir gelişim sağladık.

Anadolu Efes olarak gelecek he­deflerimize ulaşmanın, paydaşlarımızla küresel ve yerel bazda sürdürülebilirlik sorunlarını birlikte aşmakta kuracağımız dürüst, şeffaf ve hesap verebilir bir iletişimden geçtiğine inanıyoruz. Bu amaç­la, 2010 yılından bugüne yayınladığımız sürdürülebilirlik raporlarını, faaliyetlerimizin sosyal, çevresel ve ekonomik et­kilerine ilişkin sürdürülebilir iş hedefle­ri performansımızı ortaya koyan temel iletişim aracı olarak görüyoruz. Dünya çapında önde gelen şirketlerin fınansal performansını takip ederek sürdürüle­bilirlik kriterlerine göre sıralama yapan Dow Jones Sürdürülebilirlik Endeksi’ne (DJSI) girmeyi başaran ilk ve tek Türk şirketiyiz. 2015 yılından sonra 2016’da da 43 şirketin yer aldığı Borsa İstanbul Sürdürülebilirlik Endeksi’nde (BIST) listelenmeye hak kazandık. Ay­rıca Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi (UN Global Compact) ve The CEO Water Mandate gibi iş birlik­lerine de imza atarak çevresel taahhütlerimizi uluslararası bir boyuta taşıyo­ruz. Bu açıdan sürdürülebilirlik faa­liyetlerimizle öncü bir misyon üstleniyoruz.

Sürdürülebilirlik adına bugüne kadar ne tür çalışmalar yaptınız?

Anadolu Efes olarak geçmişimizden aldığımız güçle gelecek için değer yaratıyor ve “Geleceğe Sözümüz Var” diyoruz. Bu sözden hareket le toplumsal sorumluluk ve çevresel sürdürülebilirlik çalışmalarına  imza atıyoruz. Çevresel sürdürülebilirlik alanında şirket bünyesinde ve operasyonlarımızda gerçekleştirdiğimiz projelerle su kullanımı, enerji yönetimi, geri dönüşüm faaliyederi gibi sürdürülebilir gele­cek adına önemli konularda kaydade­ğer gelişme sağlıyoruz. Toplumsal so­rumluluk alanında ise bir yandan tarım ve turizm alanlarında sürdürülebilir modeller yaratarak yerel kalkınmaya destek olurken, sinema, tiyatro ve spor alanlarındaki çalışmalarımızla toplu­mun sosyokültürel gelişimine katkı sağlıyoruz. 41 yıldır spora, 35 yıldır tarıma, 30 yıldır sinemaya, 25 yıldır tiyatroya ve 10 yıldır turizme destek oluyoruz.

Çevresel sürdürülebilirlik kapsamında yaptığınız çalışmalardan bahseder misiniz?

Hammaddesini topraktan ve sudan sağlayan bir şirket olarak çevresel sürdü­rülebilirlik hem çevreye olan etkimizi ölç­mek ve azaltmak hem üretimimizin de­vamlılığı açısından hayati önem taşıyor. Verimlilik projeleriyle her yıl daha az eneıji ve su kullanıyor, doğaya salınan gaz miktarı ve atıklan asgari seviyeye indiriyoırız. Kaydettiğimiz gelişmeleri dü­zenli aralıklarla kamuoyu ile paylaşıyo­ruz. Üretim süreçlerimizde 2008’e kıyas­la satılan ürün hacmi bazında yüzde 34 su ve vaizde 12 enerji tasarrufu sağladık; yüzde 12 daha az emisyon ürettik. Ayrı­ca, 2010 yılından bu yana Çevre Koru­ma ve Ambalaj Atıklan Değerlendinne Vakfı (ÇEVKO) ile iş birliğimiz netice­sinde yürüttüğümüz çalışmalarla çevre­sel sürdürülebilirliğe katkı sağlayarak bu­güne kadar 461 bin adet ağacın kesilme­sini önledik ve 4 bin 110 ailenin yıllık su ihtiyacı oranında su tasarrufu sağladık.

 

Turizm alanında da yaptığınız bir takım çalışmalar var…

T.C. Kültür vc Turizm Bakanlığı ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Progra­mı (UNDP) işbirliği ile Türkiye’nin tu­rizm potansiyelini ortaya çıkarmak, bu alandaki istihdamı artırmak ve sürdürü­lebilir turizm projeleri üzerinden yerel kalkınmaya destek olmak amacıyla 2007 yılında Gelecek Turizmde projesini ha­yata geçirdik.

Gelecek Turizmde ile Türkiye’nin çe­şitli bölgelerinde yerel değerlerimize sa­hip çıkıyor, bölge halkına turizm alanın­da alternatif geçim kaynaklan konusun­da yeni bir model sunuyor, yol gösteri­yoruz. Her yıl, sürdürülebilir nitelikte olan üç fikre fon, eğitim ve mentorluk desteği sağlıyoruz. Gelecek Turizmde ile şu ana kadar Misi Köyü (Bursa), Seferi­hisar (İzmir), Mardin, Safranbolu (Ka­rabük), Şanlıurfa, Malatya, Edremit (Balıkesir), Saimbeyli (Adana) ve Keçi­borlu (İsparta) ‘dan 9 projeye destek sağ­ladık. 2017 yılında ise 3 yeni projeye des­tek vereceğiz.

Bıınun yanında sosyokültürel geli­şim için sinema ve tiyatronun önemine inanıyor ve bu bakış açısı ile ülkemizde 1988’den bu yana sinemaya ve 1992’den bu yana tiyatroya kesintisiz destek veri­yoruz. Türkiye tiyatrosunun geleceğine umutla bakmak, sahneleri ve salonları seyircisiz, bırakmamak için tiyatronun hem destekçisi hem seyircisi olmaya devam ediyoruz.

Ayrıca 48 yıldır bu topraklarda faa­liyet. gösteren bir şirket olarak 41 yıldır basketbola destek veriyor ve yeni nesil­lerin de basketbolu sevmesi, spora teş­rik edilmesi konusunda çalışmalarımı­za devam ediyoruz.

[colored_box color=”eg. blue, green, grey, red, yellow”]

Tüketici nasıl değerlendiriyor

BİLİNÇ DÜZEYİ Toplumumuzun sürdürülebilirlik konusunda bilinç düzeyi oldukça üst seviyelerde yer alıyor. Günümüzün tüketicileri şirketlerin ürün ve hizmetlerini topluma ve çevreye yaptıkları katkıya göre de değerlendiriyor. Bu durum toplum İ yararını göz önünde bulundurarak şirket ve kurumlar için de bir katma değer oluşturuyor. Sürdürülebilirlik performansımız içerisinde tedarikçilerimiz çok önemli bir yer teşkil ediyor.

KATKISI BÜYÜK Yürüttüğümüz tüm sürdürülebilirlik faaliyetlerimizde onların katkısı büyük. Bunun bilincinde olarak tedarik zincirimiz içerisinde yer alan tüm iş ortaklarımızı da sürdürülebilir bir iş modeli oluşturma amacımıza göre tercih ediyoruz. Ayrıca sürdürülebilirlik faaliyetlerimizi ölçümlediğimiz sürdürülebilirlik raporumuza Anadolu Efes tedarik zincirinde yer alan 7 binden fazla ürün ve hizmet tedarikçisi, 100’den fazla maltlık arpa, 400’den fazla şerbetçiotu tedarikçisini de dahil ediyoruz.

[/colored_box]

Tüm bu alanlarda yaptığınız çalışmalar şirketin iş sonuçlarına nasıl katkıda bulunuyor?

Çevreye ve topluma katkıda bulun­ması amacıyla yürüttüğümüz sürdürüle­bilirlik faaliyetlerimizi, sürdürülebilir büyüme politikalarımız doğrultusunda yürütüyoruz. Bu durum da finansal performanstan tedarik zincirine kadar tüm iş süreçlerimizi olumlu anlamda et­kiliyor. Sorumlu bir şirket olarak kaymak tasarrufu sağlıyoruz ve çalışmalarımızın sonuçlarım şeffaf bir şekilde paydaşları­mızla paylaşıyoruz.

Tedarikçilerinizi, iş ortaklarınızı da sürdürülebilirlik konusunda eğitiyor musunuz? Onlardan neler bekliyorsunuz?

Bünyemizde bulunan Eğitim ve Ge­lişim Müdürlüğü aracılığıyla bayi, distri­bütör ve diğer iş ortaklarımız için eğitim­ler organize ediyoruz. Böylelikle Anado­lu Efes’in geleceğine yatırım yapan tüm paydaşlarımızla, uzun vadeli iş ortaklık­ları kurarak yarattığımız değeri artırma­yı hedefliyoruz. Farklı hedef kitlelerin­den oluşan yaklaşık 2 bin 600 kişilik bir ekibe ihtiyaçları doğrultusunda farklı eği­timler veriliyor. Eğitim ve Gelişim Mü­dürlüğümüz, şirketin ve katılımcıların öncelik ve ihtiyaçlarına göre hazırlanan eğitim modülleriyle 2016’nııı ilk 9 ayı­nı hedef kitlesinin yüzde 97’sine ulaşa­rak, kişi başına 5,1 eğitim saat ve toplam­da 16 bin 576 adam/saat eğitim ile ta­mamladı. Ayrıca tüm tedarikçilerimiz­den topluma, çevreye ve ekonomiye kat­kı sağlama hedefimizde şirketimize des­tek olmasını; bunun için de değer ve il­kelerimizi kendi faaliyetlerinde ve diğer iş ilişkilerinde takip etmelerini bekliyo­ruz. Bu beklentinin önemini vurgulamak ve çerçevesini tespit etmek adına 2015 yılında Anadolu Efes Tedarikçi Çalışma İlkelerini yayınladık. Bu politika, Anado­lu Efes tedarikçilerinin faaliyetlerinde takip etmeleri gereken ana ilkeleri be­lirtiyor; sosyal, çevresel ve ekonomik alan­larda tedarikçilerin alması gereken so­rumlulukların altını çiziyor. Tedarikçi­lerin bu ilkelere uyumunu görmek amacıyla da tedarikçi denetimleri düzen­liyoruz.

Sürdürülebilirlik konusundaki hedefleriniz neler? Bu hedefleri ne zaman gerçekleştirmeyi planlıyorsunuz?

Anadolu Efes Pozitif Etki Planı’nın ikinci dönemini oluşturan 2016-2020 yıl­ları için kendimize belirlediğimiz yeni hedefler doğrultusunda hem şirketi­mizin hem içinde bulunduğumuz top­lumun sürdürülebilir gelişimi için çalış­maya devam edeceğiz.

Nilüfer Gözütok Ünal

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ