Akıllı Gündem

2024 yol haritasını hazırlayan Ülker’de hedef Dow Jones!

Ülker 80’inci yılını kutlayacağı 2024’te “sıfır karbon emisyonu” ve “sıfır atıkla üretim” hedefliyor. BIST Sürdürülebilirlik Endeksi’nde yer alan şirketin yeni hedef Dow Jones Sürdürülebilirlik Endeksi’ne girmek. Ülker Sürdürülebilirlik Platformu Koordinatörü Begüm Mutuş, şirketin Sürdürülebilirlik planlarını Capital dergisinden Ayçe Tarcan Aksakal’a anlattı. 

2024 yol haritasını hazırlayan Ülker’de hedef Dow Jones!

Pötibör bisküvisinin üretimiyle yola çıkan Ülker, 2016’da 72’nci yaşını kutladı. Bugün Ülker şemsiyesi altında yüzlerce marka tüketiciyle buluşuyor. Uzun yıllar pazarda lider marka olan Ülker’in başarısının altında sosyolojik ve ekonomik gelişmelerini yakından ta­kip etmek ve marka olarak yeniliklere ve değişime açık olmak bulunuyor.

“Sektördeki lider pozisyonumuz bizim sürdürülebilirlik konularında da öncü olmamızı gerektiriyor” diyen Ülker Sürdürülebilirlik Platformu Ko­ordinatörü Begüm Mutuş, bu konuda­ki 2024 yol haritalarının hazır olduğu­nu belirtiyor. Mutuş, “80’inci yaşımızı kutlayacağımız 2024 yılı için “sıfır karbon emisyonu” ve “sıfır atıkla üretim” hedeflerini belirledik. Şimdi bu hedef­lere ulaşmak için çalışıyoruz” diyor.

Ancak, Ülker’in sürdürülebilirlikle ilgili hedefleri sadece bunlarla sınırlı de­ğil. Mutuş, sürdürülebilirlikle ilgili alı­şagelmişin dışında değer zinciri, inovasyon, çalışanlar, toplumsal sorumluluk ve liderlik alanlarında da taahhütlerini ortaya koyduklarım söylüyor.

Ülker Sürdürülebilirlik Platformu Koordinatörü Begüm Mutuş ile Ül­ker’in kurucusu Sabri Ülker’in teme­lini attığı israfsız şirket modelini ve sür­dürülebilir hedeflerini konuştuk:

Uzun yıllar pazarda lider ve sürdürülebilir bir marka olmanızın sırrı nedir?

Uzun yıllar pazarda lider bir mar­ka olmamızın en büyük sebeplerinin başında toplumun sosyolojik ve ekono­mik gelişmelerini yakından takip etme­miz ve marka olarak yeniliklere ve de­ğişime açık olmamız bulunuyor.

Sürdürülebilirlik sizin için neden önemli?

Sektördeki lider pozisyonumuz bi­zim sürdürülebilirlik konularında da öncü olmamızı gerektiriyor. Ülker olarak doğal kaynak kullanımındaki yaklaşımımız kurucumuz Sabri Ül­ker’in, gelecek nesiller için sorumlu bir şekilde çalışmak prensibi ile oluşturdu­ğu “İsrafsız şirket” modeline dayanıyor. Bu model genişleyerek ve gelişerek ino­vasyonu, yetenek yönetimini ve kurum­sallaşmayı kapsayan bugünkü güçlü sür­dürülebilirlik stratejimizin temelini oluşturdu.

Sürdürülebilirlik vizyonunuz nedir?

Sürdürülebilirlik vizyonumuz top­rağı ve suyu korumak, üretimin devam­lılığını sağlamak ve insana yatırım yapmak gibi farklı boyutlar içeriyor. Bu vizyon doğrultusunda bütün sürdürü­lebilirlik çalışmalarımızı “Bu dünya bi­zim” nıottosu ile yürütüyoruz. Çevre, değer zinciri, inovasyon. çalışanlar, toplumsal sorumluluk ve liderlik ana başlıkları altında topladığımız sürdü­rülebilirlik çalışmalarımızda da kendi­mize hep uzun soluklu hedefler belir­liyoruz.

Kaç yıl sonrası için planlarınız hazır?

80’inci yaşımızı kutlayacağımız 2024 yılı için “sıfır karbon emisyonu” ve “sıfır atıkla üretim” hedeflerini be­lirledik. Şimdi bu hedeflere ulaşmak için çalışıyoruz. Ancak hedeflerimizi sa­dece bunlarla sınırlamadık. Alışagelmi­şin dışında değer zinciri, inovasyon, ça­lışanlar, toplumsal sorumluluk ve lider­lik alanlarında da taahhütlerimizi or­taya koyduk. Salım artışı olmadan bü­yüme ana hedefimize ulaşmak adına çevre ve enerji yatırımları dışında lojis­tik ve biyo çeşitliliği korumaya yönelik çalışmalar yapıyoruz.

Şirkette sürdürülebilirlik stratejisi ne zaman boşlatıldı ? Neden gerek görüldü ?

Sürdürülebilirlik çalışmaları şirke­timiz kurulduğu günden itibaren yürü­tülüyor. Değişen küresel değerler ile birlikte biz de kuruluşumuzdan itiba­ren benimsediğimiz sürdürülebilirlik stratejimizi geliştirerek uyguluyoruz.

Ülker bugün bir dünya markası olma yolunda ilerliyor. Dünya marka­sı olmanın getirdiği fırsatları ve riskle­ri en iyi şekilde değerlendirmek adına 2014 yılında mevcut durumumuzu ye­niden ortaya koyduk. Ülker Bisküvi ve Yıldız Holding yöneticilerinin katıldı­ğı 2015 yılındaki “Vizyon Çalıştayı” ile
sürdürülebilirlik çalışmalarımızı bir çatı altında birleştirdik. Şirket bünye­sinde Sürdürülebilirlik Platformumu oluşturduk. Bu çalışmaların sonucun­da sürdürülebilirlik vizyon, ilke ve 2024 hedeflerimizi belirledik. Bu he­deflere ulaşmak için çalışıyoruz.

Sürdürülebilirlik yaklaşımınızı nasıl oluşturdunuz?

Sürdürülebilirlik yaklaşımımızı, hem gelenekten hem gelecekten destek alarak oluşturduk. Bu yaklaşımı da iş yapış şeklimizin merkezine yerleştir­dik. Yönetim kurulu başkanınıızdan başlayarak tüm çalışma arkadaşları­mız da bu işin gönüllüsü ve takipçisi… Sürdürülebilirlik stratejimizin tüm alanlarında 2024 hedeflerine giden yüzlerce aksiyonu olan yol haritamızı zaman planına uygun bir şekilde haya­ta geçiriyoruz.

[colored_box color=”eg. blue, green, grey, red, yellow”]

“Sürdürülebilir fındık tarımı projesi

SOSYAL SORUMLULUK Sürdürülebilirlik stratejimiz ve hedeflerimiz doğrultusunda sosyal sorumluluk projelerimizi de topluma ve ekonomiye değer yaratacak şekilde kurguluyoruz. Doğal Hayatı Koruma Vakfı (WWF – Türkiye) ile önemli hammaddelerimizden biri olan fındık için Sürdürülebilir Fındık Tarımı projesini başlattık.

“ÜRETİCİLERİ DESTEKLEYECEĞİZ” Bu proje sayesinde fındık çeşitliliğini koruma ve fındık üreticisini desteklemeyi hedefliyoruz. Bu çalışma ile fındık üretiminin ekonomik ve toplumsal yönleri kadar ekolojik sürdürülebilirlik bakımından da geliştirilmesinin mümkün olduğunu göstermek istiyoruz.

[/colored_box]

Bu alanda yaptığınız çalışmalar şirketinizin iş sonuçlarına nasıl yansıdı ?

Sürdürülebilirlik konusundaki yaptığımız öncü çalışmalar sayesinde Bor­sa İstanbul tarafından 2014 yılında baş­latılan BIST Sürdürülebilirlik Endeksi’ne 2015’te giren ilk gıda şirketi olduk. Sürdürülebilirliğe ilişkin ortaya koy­duğumuz yaklaşımlarımızın, yaptığı­mız faaliyetlerin ve aldığımız kararların bağımsız bir gözle değerlendirilmesini sağlayan bu platformda yer almamız ile tedarikçilerimizin, yatırımcılarımızın ve tüketicilerimizin bize olan güvenini pekiştirdiğimize inanıyoruz.

Bundan sonraki hedefiniz nedir?

Uluslararası büyük ve lider şirket­lerin sosyal, çevresel ve yönetimsel performanslarına göre listelendiği Dow Jones Sürdürülebilirlik Endek­si’nde yer almak için de çalışmalarımız devam ediyor. Buna ek olarak şirketi­mizin faaliyetleri üzerinde kısa ve uzun vadeli etkili olabilecek riskleri tes­pit ediyor, raporluyor ve önlemeye ça­lışıyoruz.

Tüketicilerinizin ve tedarikçilerinizin sürdürülebilirliğe bakış açısı nedir?

Başta tüketicilerimiz olmak üzere son yıllarda tüm paydaşlarımızda gide­rek gelişen bir sürdürülebilirlik algısı olduğuna inanıyoruz. Tüketiciler artık kaynakları yarını düşünerek kullanan üreticilerin ürün ve markalarına önce­lik tanıyor. Buna uygun olarak, şirket stratejimizi, sadece kendi operasyonla­rımızla sınırlı tutmadan, tedarikçileri­mizi de kapsayacak şekilde oluşturuyo­ruz. Tedarikçilerimizin etik ilke ve ça­lışma prensiplerimizi sahiplenmesini önemsiyoruz.

[colored_box color=”eg. blue, green, grey, red, yellow”]

Enerji çevre yatırımlarımızı 2 kat artırdık”

“HEDEF EN AZA İNDİRMEK” Tesislerimizde yürüttüğümüz çevresel sürdürülebilirlik çalışmaları enerji, su ve diğer doğal kaynakları etkin ve daha verimli kullanmaya olanak sağlıyor. Tüm tesislerimizde karbon salınımlarını ve atıklarımızı en aza indirmeye önem veriyoruz. Buna ek olarak çalışanlarımıza yeteneklerinin keşfedildiği ve geliştirildiği bir çalışma ortamı sunmak için çalışıyoruz.

“170 BİN KİLOMETRE AZALTTIK” Çevre ve enerji yatırımlarımızı yaklaşık iki kat arttırdık. Yük, araç tipi ve rota optimizasyonu sayesinde tüketicilerimize aynı miktarda ürünü ulaştırmak için 170 bin kilometre daha az yol kat ettik. Böylece 185 ton daha az karbon salımı gerçekleştirdik.

[/colored_box]

Yeni tedarikçi seçerken bu konulara dikkat ediyor musunuz?

Yeni tedarikçi seçerken durum de­ğerlendirmesi yaparak, etik ilkelerimiz­le çelişkili olabilecek durumları tespit ediyoruz. Sürdürülebilirlik vizyonu­muzun bir parçası olarak üretim yap­tığımız toprakları üreticilerimizle bir­likle sahipleniyoruz ve tarım alanları­nı koruma konusunda çalışmalar yapı­yoruz.

Bugün yürüttüğünüz projeleriniz neler? Bu projelerden bahseder misiniz?

Ülker olarak en büyük etkilerimiz­den olan hammadde tedarikimizi sür­dürülebilir bir şekilde gerçekleştirme­ye çalışıyoruz. 2007 yılından itibaren Bahri Dağdaş Uluslararası Tarımsal Araştırmalar Enstitüsü ile bisküvilik buğday üretimi için ıslah çalışmaları ya­pıyoruz. Bu süreçte bisküvi üretimine uygun, hastalıklara ve kuraklığa daya­nıklı tohumlar elde ettik. 2012 yılında Dünya Kakao Vakfı’na (The World Co­coa Foundation) üye olduk. Dünya Ka­kao Vakfı’na üye olan ilk Türk şirketi olarak bu alanda yapılan çalışmalar sa­yesinde sürdürülebilir kakao temininin sağlanmasına ve kakao çiftçilerinin refah seviyesinin artırılmasına destek oluyoruz.

Sürdürülebilirlik konusunda ulaş­mak istediğiniz nokta nedir?

Sürdürülebilirlik konusundaki he­deflerimiz çevre, değer zinciri, iııovasyon, çalışanlar, toplumsal sorumlu­luk ve liderlik ana başlıkları altında topladık. Bu çerçevede sera gazı salım ar­tışı olmadan büyümek, yüzde yüz geri dönüşüm ile düzenli depolama saha­larına sıfır atık göndermek, enerji verimliliğini yüzde 25 artırmak, esnek am­balajlarda plastik kullanımım yüzde 20 azaltmak, çalışanlarda kişi başı eğitim saatlerini yaklaşık yüzde 40 artırmak, sendikalaşma oranını yüzde 100’e yük­seltmek gibi hedeflerimiz bulunuyor. Referans olarak 2014 yılını temel aldı­ğımız hedeflerimize 2024 yılı itibarıy­la ulaşmak istiyoruz.

Ayçe Tarcan Aksakal / Capital

Ülker’in Uno’su ‘Doygun Ekmek’i satın aldı

 

 

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ